இசைப்போம் வாரீர்! - புதியதோர் உலகம் செய்வோம்
| Print |
User Rating: / 0
PoorBest 

பாடல்: புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்

இசை: எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்

புதியதோர் உலகம் செய்வோம் -

/ சசச  / நிசரி  / பா.. சா.../

ஆ........ஆ.......ஆ..........ஆ............  /

/ பாமப  / நீபநி  / சா........./ - (2)

புதியதோர் உலகம் செய்வோம் - கெட்ட

/ சசச  / நிசரி  / பா..சா.../  நிச /

போரிடும் உலகத்தை வேரோடு சாய்ப்போம்

/ நிம ரிம /  ரீச  /  நிசரீக  / சாநி  /

(புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.... சாய்ப்போம்

சரணம் - 1

அறிஞர் தம் இதய ஓடை ஆழநீர் தன்னை மொண்டு...

/ நிநிநிநி  / நிநிப / நிசநி / நிபநிச / சச / நிசரீச ../

ஆ........ஆ.......ஆ..........ஆ............ஆ......ஆ........  /

/நீப....நீப......மாப.../ சாநி....சாநி..../ ரீச ...... /

அறிஞர் தம் இதய ஓடை ஆழநீர் தன்னை மொண்டு...

/ நிநிநிநி  / நிநிப / நிசநி / நிபநிச / சச / நிசரீச ../

செறிதரும் மக்கள் எண்ணம் செழித்திட ஊற்றி ஊற்றி

/ ரிரிரிரி   / ரீரி  / சரிமாநி / சரிமாசாச / நி  / நிபச../

குறுகிய செயல்கள் தீர்த்துக் குவலயம் ஓங்கச் செய்வாய்

/நிசரரீரி / ரீரி..  / ரிமரி..ம / ரிபமப  / ரீசநி .. சா......./

நறுமண இதழ்ப்* பெண்ணே - உன்

/ சசசச / நிசரி... நீ.....  / ப  /

நலம்காணார் ஞாலம் காணார்

/ பாநி பசநி / சாநிச / ரீச.... /

(புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.... சாய்ப்போம்

சரணம் - 2

பொது மக்கள் நலம் நாடி புதுக்கருத்தைச் சொல்க

/ மப  பாபா / மப பாபா /  மப பாபா / பசநி../

உன் கருத்தை சொல்லுவதில் ஆயிரம் வந்தாலும்

/ ப / பநிநீநி  / பநிநீநி  / பநிநீநி  / பரிசநிநி../

அதற்கொப்ப வேண்டாமே அந்தமிழர் மேன்மை

/ நிநிநீநி   / நிச சாச  /  நீச நிச  / நிச ச.../

அழிப்பாரைப் போற்றுதற்கும் ஏடு பல வாழ்ந்தால்

/  சரிரீரி  /  சரிரீரி  / ரிமரிசநி / சரிரி..../

எதிர்ப்பதன்றோ தமிழர்களின் எழுதுகோல் வேலை

/சரிரிரி ரிமாரி / ரிமம மம / ரிமரிசச / ரிமம..../

ஏற்ற செயல் செய்தற்கும் ஏன் அஞ்ச வேண்டும்

/ மாரிமாப /  மபபாப  / மாரீம / மப..பா..../

(புதியதோர் உலகம் செய்வோம்.... சாய்ப்போம்)

 

குறிப்பு: கீபோர்டு இசைப்பவர்களுக்கு இம் முறை பயன்படும். இசை பயில்வோர் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் எப்படி வேண்டும் என்று தெரிவித்தால், அதற்கேற்ப இப்பகுதி வடிவமைக்கப்படும்.

இசைக் குறிப்பு: விஜய் பிரபு

Share