வியாழன், 19 அக்டோபர் 2017
அக்டோபர்

1 அறிஞர்களின் வாழ்வில்... 2020
2 உலக நாடுகள் 1782
3 அய்ந்திலேயே வளைக்கிறார்கள்! 1075
4 எத்தனை வட்டங்கள் ? கண்டுபிடிக்கலாமா? 1123
5 பிரபஞ்ச ரகசியம் - 4 9148
6 இரண்டாம் வகுப்பு மாணவன் 1093
7 பூச்சி புழுக்களைச் சாப்பிடும் ஆடு மர்கூர் (MARKHOR) 3477
8 போலி நம்பிக்கை 1085
9 கணிதப் புதிர் சுடோகு 1000
10 கோ கோ 5815
11 தபோல்கரின் தியாகம் 1469
12 சாமிகளின் பிறப்பும் இறப்பும்-14 3170
13 உலகின் பெரிய புத்தர் சிலை 2419
14 வித்தியாச விளையாட்டுகள் 1827
15 சுரங்கப்பாதை தோன்றியது எப்படி? 4270
16 கற்கும் கலை 1812
17 பிஞ்சுகளின் பக்கம் 667
18 சின்னக்கை சித்திரம் 1259
19 உலகப் புகழ் ஓவியர் ஓவியம் 1884
20 குரோமியம் 1168
21 முப்பரிமாணக் கலை ஓவியம் 1002
22 பிஞ்சுகள் பக்கம் 897
23 புள்ளிகளை இணை: புதுப்படம் வரை! 864
24 விடைகள் 1212