எண்ணிப்பார் ஏழு வேறுபாடு!
Print

விடை: 1. சிறுவனின் சட்டைப் பை, 2. மேகம், 3. தவளை, 4. கரடியின் காது, 5. பறவை, 6. சிறுவன் பலகையில் பூசும் வண்ணம், 7. கரடியின் சட்டை நிறம்

Share