உயர்வு
Print

‘அறிவும் திறனும் நிறைந்திருந்தால்

அகிலம் தன்னில் உயர்ந்திடலாம் - எனும்

செறிவாம் உலகக் கருத்தினிலே

சிறிய மாற்றம் நாம்காண்போம்;

 

அறிவும் திறனும் இல்லாதோர்

அகிலத் தென்றும் பிறப்பதில்லை;

அறிவின், திறனின், கூர்மையதன்

அளவில் மட்டும் தான்பேதம்!

 

ஆட்டம் ஓட்டம் அறிந்தோர்க்கு

ஆடல் பாடல் தெரியாது;

ஏட்டில் எழுத்தில் வல்லோர்கள்

எல்லாம் தெரிந்தோர் ஆவாரோ?

 

எறும்புக் கென்றே ஒருதிறமை;

யானைக் கென்றே ஒருதிறமை;

சிறுமை பெருமை என்பதெல்லாம்

சிந்த னையின் அளவேதாம்!

 

அறிவும் திறனும் குறைந்தாலென்?

அன்பால், பண்பால், உயர்ந்திடலாம்;

நெறியாய் வாழும் யாவருமே

நிறைந்த திறமை பெற்றவர்தாம்!

 

குறைவிலாத அன்பேதான்

புவியில் உயர்ந்த அறிவாகும்;

மனித நேயத் திறத்தாலே

மண்ணில் உயர்வோர் தாம் உயர்ந்தோர்!

 

கே.பி.பத்மநாபன், கோவை

Share