எண்ணிப்பார் ஏழு வேறுபாடு!
Print

விடைகள்:

1. முதலையின் மேல் பற்கள்

2. ஆமையின் பின்னங்கால்

3. மேகம்

4. சூரிய கதிர்

5. விமானம்

6. பறவையின் இறக்கை

7. தென்னங்கீற்று

Share