கடந்த இதழில் வெளிவந்த குறுக்கு மறுக்கு எழுத்துப் போட்டியில் முதல் பரிசு பெறுபவர்: ஏ.அன்பு சுருளிப்பட்டி,
Print

கடந்த இதழில் வெளிவந்த குறுக்கு மறுக்கு எழுத்துப் போட்டியில் முதல் பரிசு பெறுபவர்: ஏ.அன்பு சுருளிப்பட்டி,

சரியான விடை எழுதியோர்:

அ.ஜெயநிதர்ஸனா கம்பம், ம.பிறைநுதல் செல்வி புதுக்கோட்டை, ஆ.சரண் சுருளிப்பட்டி, ஜி.இலக்கியா திருச்சி, பீ.இர்பானா ஸ்டீரின் கரூர், மு.சிறீதர் விருதுநகர், எஸ்.திவ்யா புதுச்சத்திரம், மு.க.ஹரிணி புலிவலம், ஏ.ராஜகோபால் சுருளிப்பட்டி, ஜெ.நபிஸாத்துல் மிஸ்ரியா புலிவலம், எம்.கார்த்திகேயன் சுப்பாநாயக்கன்புதூர்,

ஞா.பூபதிராஜா தேவபாண்டலம், அ.பொ. அனிச்சமலர் காவேரிப் பட்டணம், க.ச.பகலவன்  காவேரிப்பட்டணம், த.யாழ்மொழி மேலகாவேரி, அ.பொ.ஆதவன் காவேரிப்பட்டணம், மு.சூரியா, கதிராமங்கலம், மு.கவின்மதி, மதுரை.

Share