விடைகள்
Print


எண்ணிப் பார் ஏழு வேறுபாடு விடைகள்

1. பெண்ணின் காதணி   2. தேனீ   3. கைப்பை  4. நாயின் கழுத்துப் பட்டை  5. பெரியவர் மேலாடையின் கைப்பகுதி  6. திரும்பி நிற்பவரின் காது  7. டிஷ்ஆன்டெனா

Share