உலகம் ஒரு புத்தகம்
Print

உலகம் ஒரு புத்தகம்

கதிரவன் கிழக்கினில் தெரியுது
கடமையை நம்மிடம் பதிக்கிது

வளைந்தும் ஆறுகள் ஓடுது
இறுதியில் கடலை நாடுது

அலைகள் கரையை மோதுது
ஆழ்கடல் அமைதியை ஓதுது

மலைகள் உயர்ந்து நிற்குது
மங்கா புகழைக் கற்குது

சுரும்பினம் மலர்த்தேன் சப்புது
இருப்பவர் கொடுப்பதைச் செப்புது

காற்றே புயலாய் வீசுது
கடுஞ்சின அழிவைப் பேசுது

இரவினில் விண்மீன் ஒளிருது
இருக்கிற வாய்ப்பைப் பகருது

இயற்கை பாடம் சொல்லுது
ஏற்றிடு மனதில் நல்லது.

- செழியரசு

Share