விண்ணப்பிக்கும் காலம் நிறைவடைந்து விட்டது. இனி நேரிலும் விண்ணப்பிக்க இயலாது.ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்கள் பயிற்சி முகாமில் சந்திப்போம்! நன்றி